Liberty Stadium
Liberty Stadium
 
visit Swansea Bay Mumbles and Gower
SwansOspreys

Sponsor announced for the Liberty Stadium Business Show

Sponsor announced for the Liberty Stadium Business Show
Tuesday 17 Aug 2010 [8:58]
 
The Welsh Assembly Government is to be the main sponsor of the 2010 Liberty Stadium Business Show in Swansea.

The event, which is now in its third year, has become one of the most recognised business shows in Wales. With over 50 exhibitors, networking opportunities and seminars, it provides a great opportunity platform for businesses across the region.

Staff from the Welsh Assembly Government will be on hand to explain the support available under its new policy 'Economic Renewal: a new direction'.

This new approach sets out the role devolved government can play in providing the best conditions and framework to enable the private sector to grow and flourish. In future government resources will be targeted at tackling wide systemic issues within the Welsh Economy - investing in infrastructure, research & development and improving the conditions within which businesses operate.

The Welsh Assembly Government have also made a commitment for every business in Wales to have access to Next Generation broadband by the middle of 2016, with all households will be enabled by 2020.

The Deputy First Minister Ieuan Wyn Jones said:

"Sponsoring this event is about getting in front of businesses from across Swansea and the surrounding area and explaining to them our new direction and the way we will be supporting the Welsh economy. Our staff will be on hand to have face-to-face contact with businesses about the work of the Assembly Government and the kind of support services we will be offering. It is not our role to get involved in the day to day running of business Ė but we do have a significant part to play in creating the right environment to encourage entrepreneurship and allow our private sector to grow and flourish."

James Back, General Manager of FMC at The Liberty Stadium said:

"We are delighted with the commitment from the Welsh Assembly Government. Our Show has always been a huge success and the Welsh Assembly Government has been involved every year. To see the Welsh Assembly Government as a main sponsor is a huge achievement for us and highlights the success and recognition of the Liberty Stadium Business Show."

The Show is set to take place on Thursday 16th September 2010 between 10am and 3pm. Over 30 exhibitors have already been confirmed including the South Wales Chamber of Commerce and the Institute of Directors plus the Chartered Institute of Marketing who will be holding seminars on the day.

The Welsh Assembly Government press office can be contacted on 029 2089 8554

For more information on the Liberty Stadium Business Show, please call Laura Bateman on 01792 616448 or email l.bateman@liberty-stadium.com

Llywodraeth Cynulliad Cymru i noddi Sioe Fusnes Stadiwm Liberty

Llywodraeth Cynulliad Cymru fydd prif noddwr Sioe Fusnes Stadiwm Liberty 2010 yn Abertawe.

Mae'r digwyddiad, sy'n cael ei gynnal am y trydydd tro eleni, wedi datblygu yn un o'r sioeau busnes mwyaf adnabyddus yng Nghymru. Mae mwy na 50 o fusnesau yn dangos eu cynnyrch yn y sioe, sydd hefyd yn cynnig cyfle i rwydweithio ac i gymryd rhan mewn seminarau, gan ddarparu llwyfan gwych ar gyfer busnesau ar draws y rhanbarth.

Bydd staff o Lywodraeth Cynulliad Cymru wrth law i egluro'r cymorth sydd ar gael o dan ei pholisi newydd 'Adnewyddu'r Economi: cyfeiriad newydd'.

Mae'r dull newydd hwn yn trafod y rŰl y gall llywodraeth ddatganoledig ei chwarae i sicrhau'r amodau a'r fframwaith gorau i alluogi'r sector preifat i dyfu a ffynnu. Yn y dyfodol, bydd adnoddau'r llywodraeth yn cael eu defnyddio i fynd i'r afael ag anawsterau systemig cyffredinol yn Economi Cymru. Bydd yn buddsoddi mewn seilwaith, ymchwil a datblygu, ac i wella'r amodau y mae busnesau yn gweithredu ynddynt.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd wedi ymrwymo i sicrhau y bydd pob busnes yng Nghymru yn gallu manteisio ar fand eang y Genhedlaeth Nesaf erbyn canol 2016, ac y bydd pob aelwyd yn gallu gwneud hynny hefyd erbyn 2020.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog:

"Wrth noddi'r digwyddiad hwn, rydyn ni'n sefyll o flaen cynulleidfa o fusnesau o ledled Abertawe a'r ardal gyfagos ac yn egluro ein cyfeiriad newydd wrthynt, yn ogystal ‚'r ffordd y byddwn ni'n cefnogi economi Cymru. Bydd ein staff wrth law i drafod gwaith Llywodraeth y Cynulliad yn uniongyrchol gyda'r busnesau, ac i egluro am y math o wasanaethau cymorth y byddwn ni'n eu cynnig. Nid ein lle ni yw ymyrryd yn y gwaith o redeg busnes o ddydd i ddydd - ond fe allwn ni chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu amgylchedd priodol ar gyfer annog entrepreneuriaeth a chaniatŠu i'n sector preifat dyfu a llwyddo.

Meddai James Back, Rheolwr Cyffredinol y cwmni arlwyo FMC yn y Stadiwm Liberty:

"Rydyn ni wrth ein boddau gydag ymrwymiad Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae ein Sioe wastad wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Llywodraeth y Cynulliad wedi chwarae rhan bob blwyddyn. Mae sicrhau cefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru fel y prif noddwr yn gryn gamp i ni, ac mae'n tynnu sylw at lwyddiant Sioe Fusnes Stadiwm Liberty ac yn rhoi cydnabyddiaeth iddi'.

Bydd y Sioe yn cael ei chynnal ddydd Iau 16 Medi 2010, rhwng 10am a 3pm. Mae mwy na 30 o arddangoswyr wedi cadarnhau y byddant yn bresennol, gan gynnwys Siambr Fasnach De Cymru, Sefydliad y Cyfarwyddwyr ‚'r Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM), a fydd yn cynnal seminarau ar y diwrnod.

Gallwch gysylltu ‚ Swyddfa'r Wasg, Llywodraeth Cynulliad Cymru, ar 029 2089 8554

I gael rhagor o wybodaeth am Sioe Fusnes Stadiwm Liberty, cysylltwch ‚ Laura Bateman ar 01792 616448 neu drwy'r e-bost: l.bateman@liberty-stadium.com

 
 

Latest News

Latest News  

Events Calendar

Events Calendar  

Stadium Gallery

Stadium Gallery  
Liberty Stadium, Landore, Swansea, SA1 2FA Tel: 08712 223 224
liberty-stadium.com - Sun 25 Mar 2018 02:31:25